Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải bài 4 trang 41 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 41 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Có những chất: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl.

a) Dựa vào mối quan hệ giữa các chất, hãy sắp xếp các chất trên thành một dãy chuyển đổi hóa học.

b) Viết các phương trình hóa học cho dãy chuyển đổi hóa học ở câu a.

Đáp án bài 4 trang 41 sgk hóa lớp 9

a) Dãy chuyển hóa trên có thể là:

Đáp án bài 4 trang 41 sgk hóa lớp 9

b) Các phương trình hóa học:

4Na + O2 → 2Na2O

Na2O + H2O → 2NaOH

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O

Na2CO3 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 41 sách giáo khoa hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
11/08/2018    04:51 AM
11/08/2018    04:51 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu