Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 1 trang 43 SGK Hóa học 9

Tham khảo hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập 1 trang 43 sách giáo khoa Hóa học lớp 9

Đề bài:

Căn cứ vào sơ đồ biểu thị những tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ, các em hãy chọn những chất thích hợp để viết các phương trình hóa học cho mỗi loại hợp chất. 

1. Oxit

a) Oxit bazơ +.... → Bazơ;

b) Oxit bazơ +... → muối + nước

c) Oxit axit  + ...   → axit;

d) Oxit axit  + .... → muối + nước;

e) Oxit axit  + oxit bazơ →  .... ;

2. Bazơ 

a) Bazơ  + ....  → muối + nước ;

b) Bazơ  + ....  → muối + nước ;

c) Bazơ  + ....  → muối + bazơ ;

d) Bazơ  → oxit bazơ + nước; (đk, nhiệt độ)

3. Axit

a) Axit + ... → Muối + hiđro;

b) Axit + ... → muối + nước;

c) Axit + ... → muối + nước;

d) Axit + ... muối → muối + axit;

4. Muối

a) Muối + ....  → axit + Muối ;

b) Muối + ....  → Muối + bazơ ;

c) Muối + ....  → Muối + Muối ;

d) Muối + ....  → Muối + kim loại;

e) Muối   → ..... ;

Hướng dẫn giải:

Dựa vào kiến thức đã học từ các bài trước để điền từ thích hợp vào chỗ trống

Đáp án bài 1 trang 43 SGK Hóa 9

1. Oxit

a) Oxit bazơ + nước → Bazơ;

b) Oxit bazơ + axit  → muối + nước

c) Oxit axit  +  nước → axit;

d) Oxit axit  + bazơ → muối + nước;

e) Oxit axit  + oxit bazơ → muối;

2. Bazơ 

a) Bazơ  +  axit  →  muối + nước ;

b) Bazơ  +  oxit axit  → muối + nước ;

c) Bazơ  + muối  → muối + bazơ ;

d) Bazơ   →  oxit bazơ + nước; (đk to)

3. Axit

a) Axit  + kim loại → Muối + hiđro;

b) Axit + bazơ → muối + nước;

c) Axit + oxit bazơ → muối + nước;

d) Axit  +  muối → muối + axit;

4. Muối

a) Muối + axit  → axit + Muối ;

b) Muối + bazơ → Muối + bazơ ;

c) Muối + muối → Muối + Muối ;

d) Muối + kim loại → Muối + kim loại;

e) Muối   →  nhiều chất mới ;

»» Bài tiếp theo: Bài 2 trang 43 SGK Hóa lớp 9

doctailieu.com
Tải về
11/08/2018    06:07 AM
11/08/2018    06:07 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu