Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Bài 3 trang 54 SGK Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài 3 trang 54 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 6 : Có 3 hòn bi có kích thước bằng nhau, được đánh số 1, 2, 3 ...

Câu hỏi

Có 3 hòn bi có kích thước bằng nhau, được đánh số 1, 2, 3. Hòn bi 1 nặng nhất, hòn bi 3 nhẹ nhất. Trong 3 hòn bi đó có một hòn bằng sắt, một hòn bằng nhôm, một hòn bằng chì. Hỏi hòn nào bằng sắt, hòn nào bằng nhôm, hòn nào bằng chì? Chọn cách trả lời đúng trong 3 cách trả lời A, B, C.

Cách Sắt Nhôm Chì
A Hòn bi 1 Hòn bi 2 Hòn bi 3
B Hòn bi 2 Hòn bi 3 Hòn bi 1
C Hòn bi 3 Hòn bi 1 Hòn bi 2

 

Đáp án trả lời bài 3 trang 54 sgk Vật lí lớp 6

Dựa vào bảng khối lượng riêng (SGK trang 37) ta thấy:

Khối lượng riêng của Chì là: D1 = 11300 Kg/m³

Khối lượng riêng của Sắt là: D2 = 7800 Kg/m³

Khối lượng riêng của Nhôm là: D3 = 2700 Kg/m³

Nhận xét: Dchì > Dsắt > Dnhôm

Do vậy, chọn câu trả lời B: hòn bi 2 (sắt), hòn bi 3 (nhôm), hòn bi 1 (chì).

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    02:28 AM
24/07/2018    02:28 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top