Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Giải bài 3 trang 33 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 33 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Có những dung dịch muối sau: Mg(NO3)2, CuCl2. Hãy cho biết muối nào có thể tác dụng với:

a) Dung dịch NaOH;             

b) Dung dịch HCl;                       

c) Dung dịch AgNO3.

Nếu có phản ứng, hãy viết các phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải

Điều kiện để muối tác dụng được với dung dịch axit hay dung dịch bazo, hay muối là tạo ra được chất kết tủa hoặc chất bay hơi.

Đáp án bài 3 trang 33 sgk hóa lớp 9

a) Cả hai muối tác dụng với dung dịch NaOH vì sản phẩm tạo thành có Mg(OH)2, Cu(OH)2 không tan,

        Mg(NO3)2 + 2NaOH → 2NaNO3 + Mg(OH)2

        CuCl2 + 2NaOH → NaCl + Cu(OH)2

b) Không có muối nào tác dụng với dung dịch HCl vì không có chất kết tủa hay chất khí tạo thành.

c) Chỉ có muối CuCl2 tác dụng với dung dịch AgNO3 vì sản phẩm tạo thành có AgCl không tan.

            CuCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl↓ + Cu(NO3)2

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 33 sách giáo khoa hóa lớp 9 để xem ở dưới đây
Tải về
09/08/2018    22:02 PM
09/08/2018    22:02 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu