Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 2 trang 33 sách giáo khoa Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 33 SGK hóa học lớp 12

Đề bài

Trong những nhận xét sau đây, nhận xét nào đúng (Đ), nhận xét nào sai (S) ?

a) Saccarozơ được coi là một đoạn mạch của tinh bột.

b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, chỉ khác nhau về cấu tạo của gốc glucozơ.

c) Khi thủy phân đến cùng saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều cho một loại monosaccarit.

d) Khi thủy phân đến cùng, tinh bột và xenlulozơ đều cho glucozơ.

Đáp án bài 2 trang 33 sgk hóa học lớp 12

a) S. Saccarozo được cấu tạo từ gốc glucozo liên kết với fructozo còn tinh bột cấu tạo từ các gốc glucozo

b) Đ

C) S. Thủy phân saccarozo thu được glucozo và fructozo, còn thủy phân tinh bột và xenlulozo thu được glucozo

D) Đ

» Bài tiếp theo: Bài 3 trang 34 sgk hóa học 12

doctailieu.com
Tải về
18/07/2018    04:14 AM
18/07/2018    04:14 AM
Back to top