Mục lục bài học
Giải hóa 12

Đáp án bài 4 trang 34 sách giáo khoa hóa học 12

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 34 SGK Hóa học lớp 12

Đề bài

Hãy nêu những tính chất hóa học giống nhau của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ. Viết phương trình hóa học (nếu có).

Đáp án bài 4 trang 34 sgk hóa học lớp 12

Tính chất hóa học giống nhau của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ: đều có phản ứng thủy phân tạo ra monosaccarit.

- Thủy phân saccarozo:

Đáp án bài 4 trang 34 sgk hóa lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
18/07/2018    08:33 AM
18/07/2018    08:33 AM
Back to top