Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải bài 5 trang 34 sách giáo khoa Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 5 trang 34 SGK hóa học lớp 12

Đề bài

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có) trong các trường hợp sau:

a) Thủy phân saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

b) Thủy phân tinh bột (có xúc tác axit), sau đó cho sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3

c) Đun nóng xenlulozơ với hỗn hợp HNO3/H2SO4 đặc.

Đáp án bài 5 trang 34 sgk hóa học lớp 12

a) Xem bài 4.

b) (C6H10O5)n + nH2O H+,to→→H+,to nC6H12O6.                                       

C5H11O5CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → C5H11O5COONH4 + 2Ag ↓ + 2NH4NO3.

c) [(C6H7O2(OH)3]n + 3nHONO2(đặc) H2SO4,to→→H2SO4,to [(C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O.

doctailieu.com
Tải về
18/07/2018    10:46 AM
18/07/2018    10:46 AM
Back to top