Mục lục bài học
Giải hóa 12

Đáp án bài 1 trang 33 sách giáo khoa hóa học 12

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 33 SGK Hóa học lớp 12

Đề bài

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Fructozơ có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fructozơ có nhóm chức CHO.

B. Thủy phân xenlulozơ thu được glucozơ.

C. Thủy phân tinh bột thu được fructozơ và glucozơ.

D. Cả xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng tráng bạc.

Đáp án bài 1 trang 33 sgk hóa học lớp 12

A. S. Fructozo có nhóm chức C=O

B. Đ

C. S. Thủy phân tinh bột thu được glucozo

D. S. Xenlulozo và tinh bột đều không có phản ứng tráng bạc

Đáp án B

doctailieu.com
Tải về
18/07/2018    02:11 AM
18/07/2018    02:11 AM
Back to top