Đáp án bài 2 trang 128 sách giáo khoa giải tích 12

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 128 SGK Toán giải tích lớp 12.

Đề bài

Câu hỏi bài 2 trang 128 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

+) Dựa vào công thức tính nguyên hàm cơ bản để tính nguyên hàm.

+) Hàm số f(x) là nguyên hàm của hàm số f(x) thì hàm số F(x)+C cũng là nguyên hàm của hàm số.

Đáp án bài 2 trang 128 sgk giải tích lớp 12

Ta có:

Đáp án bài 2 trang 128 sgk giải tích lớp 12
 

Chọn đáp án D 
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top