Bài 3 trang 128 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 128 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12.

Đề bài

Câu hỏi bài 3 trang 128 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

+) Dùng phương pháp đưa vào vi phân để tính tích phân.

Đáp án bài 3 trang 128 sgk giải tích lớp 12

Ta có

Đáp án bài 3 trang 128 sgk giải tích lớp 12

Chọn đáp án B

doctailieu.com
Tải về
22/06/2018    12:10 PM
22/06/2018    12:10 PM
Back to top