Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12

Hướng dẫn giải bài tập 2 trang 121 sách giáo khoa môn Toán Giải tích lớp 12 : Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y ...

Xem hướng dẫn giải và đáp án bài 2 trang 121 sách giáo khoa Giải tích lớp 12 - Bài 3 : Ứng dụng của tích phân trong hình học.

Đề bài

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y= x² + 1, tiếp tuyến với đường này tại điểm M(02;5) và trục Oy

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 2 trang 121 sgk giải tích lớp 12

+) Dựa vào công thức tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đồ thị hàm số để tính diện tích hình phẳng cần tìm.

Đáp án bài 2 trang 121 sgk giải tích lớp 12

Ta có: y' = 2x 

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x² + 1 tại M(2;5) là: y = y'(2)(x-2) = 5 = 4 (x-2) + 5 = 4x - 3.

Phương trình tiếp tuyến là y = 4x - 3

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số là:

Đáp án bài 2 trang 121 sgk giải tích lớp 12 phần

Do đó diện tích phải tìm là:

Đáp án bài 2 trang 121 sgk giải tích lớp 12 phần 2

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top