Bài 3 trang 121 sgk Giải tích 12

Giải bài 3 trang 121 sách giáo khoa Toán Giải tích lớp 12: Parabol chia hình tròn có tâm tại gốc tọa độ, bán kính 2√2 thành hai phần ...

Đề bài

Parabol y=x/2chia hình tròn có tâm tại gốc tọa độ, bán kính 2√2 thành hai phần. Tìm tỉ số diện tích của chúng.

Hướng dẫn giải

+) Xác định các phần của đường tròn được chia bởi parabol (P).

+) Sử dụng công thức tính diện tích hình phẳng để tính diện tích hai phần được chia sau đó tính tỉ số của hai phần diện tích.

Đáp án bài 3 trang 121 sgk Giải tích lớp 12

Đáp án bài 3 trang 121 sgk giải tích lớp 12 phần 1
Đáp án bài 3 trang 121 sgk giải tích lớp 12 phần 2

» Đáp án bài tiếp theo: Bài 4 trang 121 SGK Toán 12

--------------------------------------------------------------------

Hướng dẫn giải tích 12 (SGK Giải tích 12) và các bài tập cơ bản Toán lớp 12 sách giáo khoa.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top