Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Giải Hóa học lớp 8: Đáp án bài 1 trang 130 SGK Hóa học lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 130 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1

Đề bài

Hãy chép vào vở bài tập các câu sau đây và thêm vào chỗ trống những từ thích hợp

Axit là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều ... liên kết với ... Các nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng ...

Bazơ là hợp chất mà phân tử có một ... liên kết với một hay nhiều nhóm ...

Lời giải đáp án

Axit là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit. Các nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại.

Bazơ là hợp chất mà phân tử có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit (-OH).

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải Hóa học lớp 8: Đáp án bài 1 trang 130 SGK Hóa học lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu