Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên 2023

Xuất bản: 05/06/2023 - Cập nhật: 07/06/2023 - Tác giả:

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán Thái Nguyên năm học 2023 - 2024 chi tiết cùng đáp án đề thi vào 10 môn toán Thái Nguyên các năm.

Cập nhật Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên năm học 2023 - 2024 nhanh nhất cùng đáp án chi tiết. Mời các bạn xem ngay dưới đây.

Đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên 2023

Đề thi và đáp án môn Toán kỳ thi vào lớp 10 năm 2023 tại tỉnh Thái Nguyên sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Toán tỉnh Thái Nguyên các năm trước bên dưới:

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Câu 1.

\(A = \sqrt{2} + \sqrt{8} - \sqrt{18} =\sqrt{2} +2\sqrt{2} -3\sqrt{2} =0\)

Vậy A = 0

Câu 2.

\(x^2 -3x + 2 = 0⇔x^2-x-2x+2\\⇔x(x-1)-2(x-1)=0\\⇔(x-2)(x-1)=0\\⇔\left[ \begin{align}& x-1=0\\& x-2=0 \\\end{align} \right.\\ \)

\(⇔\left[ \begin{align}& x=1 \\& x=2 \\\end{align} \right.\)

Kết luận:

Câu 3.

\( \left\{ \matrix{ 2x - 3y = 3 \hfill \cr 2x + y = 7 \hfill \cr} \right.⇔ \left\{ \matrix{ 4y = 4 \hfill \cr 2x + y = 7 \hfill \cr} \right.⇔ \left\{ \matrix{ y = 1 \hfill \cr x = 3 \hfill \cr} \right. \)

KL: ....

(áp dụng trừ vế cho vế)

Câu 4.

a.

Ta có hàm số y = 2x + m có hệ số a = 2 > 0 => Hàm số luôn đồng biến trên R.

b.

Để y = 2x + m đi qua điểm A (1;3)

=> 3 = 2.1 + m

=> m = 1

KL: ....

Câu 5.


Câu 6. Cho hình chữ nhật có chu vi bằng 30cm. Nếu chiều rộng tăng thêm 3cm và chiều dài giảm đi 1cm thì diện tích của hình chữ nhật đó sẽ tăng thêm 18cm. Tính chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật đã cho.

BL:

Gọi chiều rộng ban đầu của hình chữ nhật là a và chiều dài ban đầu là b. (cm; 30 > a, b > 1)

Theo đề bài, chu vi của hình chữ nhật ban đầu là 30cm, vậy ta có phương trình:

2a + 2b = 30 ⇔ a + b = 15 ⇔ a = 15 - b (1)

Theo thông tin trong đề bài, nếu chiều rộng tăng thêm 3cm và chiều dài giảm đi 1cm thì diện tích của hình chữ nhật tăng thêm 18cm. Tức là:

(a - 1)(b + 3) = ab + 18

⇔ ab - b + 3a - 3 = ab + 18

⇔ 3a - b = 21

Thế (1) vào ta được:

3(15 - b) - b = 21

⇔ 45 - 4b = 21

⇔ 4b = 14 ⇔ b = 6 => a = 15 - 6 = 9.

Vậy chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật lần lượt là 9cm và 6cm

Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Biết AH =4cm và HC=3cm. Tính độ dài các đoạn thẳng AC, BC và AB.

BL:

Câu 8.

Câu 9.


Câu 10.

Xem thêm thông tin

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Thái Nguyên năm 2022

Đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên 2022

ĐÁP ÁN

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên 2022 ảnh 1

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên 2022 ảnh 2

Câu 6.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên 2022 câu 6

Câu 7
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên 2022 câu 7

Câu 8
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên 2022 câu 8

Câu 9
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên 2022 câu 9

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Thái Nguyên năm học 2021

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh diễn ra vào ngày 08/6/2021, vì vậy đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên 2021 chính thức sẽ được cập nhật ngay lập tức khi kết thúc thời gian thi. 

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Thái Nguyên năm học 2021-2022

Đáp án Toán vào 10 Thái Nguyên 2021

Câu 1. Vì 2021 >0 => Hàm số đã cho đồng biến trên R.

Câu 2.

\(3 x^{2}-4 x+1=0\)

\(Ta có △' = 2^2 - 1.3 = 1\)

\(=> \left[ \begin{align}& x = 1 \\& x = \dfrac{1}{3} \\\end{align} \right.\\\)

Câu 3.

\(A=\sqrt{20}-2-\sqrt{(\sqrt{5}-2)^{2}} = 2\sqrt{5} - 2-(\sqrt{5}-2) = \sqrt{5}\)

Câu 4. 

\(\left\{\begin{array}{l} x+2 y=-3 \\ x+3 y=-4 \end{array}\right. ⇔\left\{\begin{array}{l} y=-1 \\ x+3 y=-4 \end{array}\right. ⇔\left\{\begin{array}{l} y=-1 \\ x=-1 \end{array}\right. \)

Câu 5.

a) ĐKXD: x>0

\(B=\dfrac{x-6}{x+3 \sqrt{x}}-\dfrac{1}{\sqrt{x}}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}\)

\(=\dfrac{x-6}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)}-\dfrac{1}{\sqrt{x}}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}\)

\(=\dfrac{x-6-(\sqrt{x}+3)+\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)}\)

\(=\dfrac{x-6-\sqrt{x}-3+\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)}\)

\(=\dfrac{x-9}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)}\)

\(=\dfrac{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-3)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)}\)

\(=\dfrac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}}\)

Vậy \(B=\dfrac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}}.\)

b) Tìm giá trị của x để B = -2

Điều kiện: x>0.

Ta có: B = -2

\(\begin{aligned} &\Leftrightarrow \frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}}=-2 \\ &\Leftrightarrow \sqrt{x}-3=-2 \sqrt{x} \\ &\Leftrightarrow 3 \sqrt{x}=3 \\ &\Leftrightarrow \sqrt{x}=1 \\ &\Leftrightarrow x=1(T M D K) \\ \end{aligned}\)

Vậy x=1 thì B=-2 .

Câu 6

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên 2021 câu 6

Câu 7.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên 2021 câu 7

Câu 8.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên 2021 câu 8

Gọi R là bán kinh đường tròn (M ; 1) ⇒ R = 1.

Gọi A, B lần lượt là hình chiểu vuông góc của M lên các trục tọa độO x, Oy.

Ta có: \( \left\{\begin{array}{l}B M ⊥O B \\ M A ⊥O A \\ O A ⊥O B\end{array} ⇒ O A M B\right.\) là hình chữ nhật (dhnb).

⇒ \(\left\{\begin{array}{l}M B=O A=1=R \\ M A=B O=2>R\end{array}\right.\)

⇒ Oy tiếp xúc với (M ; 1) tại B và Ox không cắt đường tròn (M ; 1).

Câu 9

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên 2021 câu 9 hình

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên 2021 câu 9

Câu 10

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên 2021 câu 10

Ngoài ra, Doctailieu mời các em tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Thái Nguyên cùng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Thái Nguyên qua các năm để đưa ra các lựa chọn nguyện vọng thật đúng đắn.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Nguyên các năm trước

Đề thi vào 10 môn toán Thái Nguyên năm 2020

đề thi toán vào 10 năm 2020 tỉnh Thái Nguyên

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Thái Nguyên 2020

Đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên năm 2019

đề thi toán vào 10 năm 2019 tỉnh Thái Nguyên

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi toán vào 10 năm 2019 tỉnh Thái Nguyên

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên năm 2018

đề thi toán vào 10 năm 2018 tỉnh Thái Nguyên

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi toán vào 10 năm 2018 tỉnh Thái Nguyên

Đề thi vào 10 môn toán Thái Nguyên năm 2017

đề thi toán vào 10 năm 2017 tỉnh Thái Nguyên

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi toán vào 10 năm 2017 tỉnh Thái Nguyên

Trên đây là nội dung đáp án đề thi vào 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên năm 2022 và các năm trước đó để các em đối chiếu, thử sức với các đề khác nhau. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 này.

Xem ngay: Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM