Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 đề số 4

Bộ đề thi môn Toán lớp 5 học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 mã số 4 do Đọc Tài Liệu biên soạn giúp các học sinh nắm được các dạng bài tập, các câu hỏi trong đề thi cuối học kì

   Đề thi học kỳ 1 lớp 5 môn Toán năm 2019 số 4 có đáp án chi tiết các câu hỏi nằm trong các dạng bài tập đã ra trong chương trình học kì 1 Toán lớp 5 mà phụ huynh và các thầy cô có thể sử dụng làm tài liệu để các em ôn tập.

Đề thi số 4 gồm 8 câu hỏi như sau:

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán - Đề số 4

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Viết thành phân số thập phân

0,002 = … ?

A.\(\dfrac{2}{{10}}\)

B. \(\dfrac{2}{{100}}\)

C. \(\dfrac{2}{1000}\)

D. \(\dfrac{2}{10000}\)

b) Viết thành phân số thập phân

1,125 = … ?

A. \(\dfrac{1125}{10}\)

B. \(\dfrac{1125}{100}\)

C.\(\dfrac {1125}{1000}\)

D. \(\dfrac{1125}{10000}\)

Câu 2. Điền dấu \(> , = , <\) vào chỗ chấm :

a) \(\dfrac{5}{8} ..... 0,625\)

b) \(\dfrac{19}{25} ..... 0,75\)

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Chuyển phân số thành hỗn số:

a) \(\dfrac{208}{100} = 20\dfrac{8}{10}\)  ☐

b) \(\dfrac{208}{100} = 20\dfrac{8}{100}\)  ☐

Câu 4. Nối phân số (hoặc hỗn số) với số thập phân bằng nó:

câu 4 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 đề số 4

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Số 123,06 có phần thập phân là:

A. 06

B. 6

C. 3

D. 23

Câu 6. Cho 3 chữ số 2, 4, 6. Hãy lập các sô thập phân có đủ ba chữ số đã cho mà phần thập phân có hai chữ số. Xếp các số lập được theo thứ tự giảm dần.

Câu 7. Tính rồi viết kết quả dưới dạng số thập phân:

a) \(\dfrac{1}{{10}} + \dfrac{4}{{20}} + \dfrac{9}{{30}} + \dfrac{{16}}{{40}} + \dfrac{{25}}{{50}} + \dfrac{{36}}{{60}} + \dfrac{{49}}{{70}} + \dfrac{{64}}{{80}} + \dfrac{{81}}{{90}} = \)

b) \(\left( {\dfrac{4}{5} \times \dfrac{3}{8} + \dfrac{4}{5} \times \dfrac{5}{5} – \dfrac{4}{5} \times \dfrac{7}{8}} \right):\dfrac{1}{2} = \)

Câu 8. Viết đáp số dưới dạng số thập phân:

Hai công nhân cùng làm chung một công việc. Nếu người thứ nhất làm riêng thì làm xong trong 8 giờ. Nếu người thứ hai làm riêng thì làm xong trong 12 giờ.

Hỏi cả hai người làm chung thì sau mấy giờ xong công việc?

Đáp án

Câu 1.

a) C. \(\dfrac{2}{{1000}}\)

b) C.\(\dfrac{{1125}}{{1000}}\)

Câu 2. 

a) \(\dfrac{5}{8} = 0,625\)

\(\dfrac{5}{8} = \dfrac{625}{1000} = 0,625\)

b) \(\dfrac{19}{25} > 0,75\)

\(\dfrac{19}{25} = \dfrac{76}{100} = 0,76\)

Câu 3.

a) S;

b) Đ.

Câu 4.

đáp án câu 4 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 đề số 4

Câu 5. A. 06

Câu 6.

Các số thập phân có đủ ba chữ số 2, 4, 6 mà phần thập phân có hai chữ số là:

2,46; 2,64; 4,26; 4,62; 6,24; 6,42.

Sắp xếp các số theo thứ tự giảm dần là:

6,42 ; 6,24 ; 4,62 ; 4,26 ; 2,64 ; 2,46.

Câu 7.

a) \(\dfrac{1}{{10}} + \dfrac{4}{{20}} + \dfrac{9}{{30}} + \dfrac{{16}}{{40}} + \dfrac{{25}}{{50}} + \dfrac{{36}}{{60}} + \dfrac{{49}}{{70}} + \dfrac{{64}}{{80}} + \dfrac{{81}}{{90}}\)

 = \(\dfrac{1}{{10}} + \dfrac{2}{{10}} + \dfrac{3}{{10}} + \dfrac{4}{{10}} + \dfrac{5}{{10}} + \dfrac{6}{{10}} + \dfrac{7}{{10}} + \dfrac{8}{{10}} + \dfrac{9}{{10}}\)

 = \(\left( {\dfrac{1}{{10}} + \dfrac{9}{{10}}} \right) + \left( {\dfrac{2}{{10}} + \dfrac{8}{{10}}} \right) + \left( {\dfrac{3}{{10}} + \dfrac{7}{{10}}} \right) + \left( {\dfrac{4}{{10}} + \dfrac{6}{{10}}} \right) + \dfrac{5}{{10}}\)

 = \(1 + 1 + 1 + 1 + \dfrac{5}{{10}}\)

 = \(4,5\)

b) \(\left( {\dfrac{4}{5} \times \dfrac{3}{8} + \dfrac{4}{5} \times \dfrac{5}{5} – \dfrac{4}{5} \times \dfrac{7}{8}} \right):\dfrac{1}{2}\)

 = \(\dfrac{4}{5} \times \left( {\dfrac{3}{8} + \dfrac{5}{8} – \dfrac{7}{8}} \right):\dfrac{1}{2}\)

 = \(\dfrac{4}{5} \times \dfrac{1}{8}:\dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{{10}}:\dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{5} = 0,2.\)

Câu 8. Một giờ người thứ nhất làm được:

\(1:8 = \dfrac{1}{8}\) (công việc)

Một giờ người thứ hai làm được:

\(1:12 = \dfrac{1}{12}\) (công việc)

Một giờ cả 2 người làm được:

\(\dfrac{1}{8} + \dfrac{1}{{12}} = \dfrac{5}{{24}}\) (công việc)

Thời gian hai người làm chung để xong công việc:

\(1:\dfrac{5}{{24}} = \dfrac{{24}}{5}(giờ)\)

\(\dfrac{{24}}{5}giờ = \dfrac{{48}}{{10}}giờ\) = 4,8 giờ

Đáp số: 4,8 giờ.

- Hết -

Trên đây là đề thi học kỳ 1 toán lớp 5 đề số 4 kèm đáp án chi tiết các câu hỏi do Đọc tài liệu biên soạn và thực hiện. 

Mong rằng tài liệu này sẽ giúp các em ôn tập chuẩn bị tốt nhất cho kì thi cuối kì sắp tới!

doctailieu.com
Back to top