Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 đề số 3

Bộ đề thi môn Toán lớp 5 học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 mã số 3 do Đọc Tài Liệu biên soạn giúp các học sinh nắm được các dạng bài tập, các câu hỏi trong đề thi cuối học kì

   Đề thi học kỳ 1 lớp 5 môn Toán năm 2019 số 3 có đáp án chi tiết các câu hỏi nằm trong các dạng bài tập đã ra trong chương trình học kì 1 Toán lớp 5 mà phụ huynh và các thầy cô có thể sử dụng làm tài liệu để các em ôn tập.

Đề thi số 3 gồm 7 câu hỏi như sau:

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán - Đề số 3

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 4m²5dm² = 450dm²    .....

b) 4m²5dm² = 405dm²    .....

c) 6dm²6cm² = 606cm²    .....

d) 6dm²6cm² = 660cm²    .....

e) \(19ha2dam² = 19\dfrac{2}{10}ha\)    .....

g) \(19ha2dam² = 19\dfrac{2}{100}ha \)   .....

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Viết phân số tối giản vào chỗ chấm:

125m² = … ha

A. \(\dfrac{1}{8}\)

B. \(\dfrac{1}{80}\)

C. \(\dfrac{1}{800}\)

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Điền hỗn số vào chỗ chấm:

2hm²345m² = …. dam²

A. \(23\dfrac{45}{100}\)

B. \(234\dfrac{5}{100}\)

C. \(203\dfrac{45}{100}\)

D. \(230\dfrac{45}{100}\)

Câu 4. Điền dấu \(> , = , <\) vào chỗ chấm:

2ha15m² … 20015m²

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Một khu an dưỡng có diện tích là \(2\dfrac{7}{10}\)ha, trong đó \(\dfrac{4}{9}\) là diện tích hồ nước. Hỏi diện tích còn lại là bao nhiêu mét vuông?

A. 8000m²

B. 10000m²

C. 12000m²

D. 15000m²

Câu 6. Một hình thoi có diện tích là \(\dfrac{9}{25} \)dm². Có một đường chéo có độ dài là \(\dfrac{3}{50}\) m. Cạnh của hình thoi bằng \(\dfrac{4}{9}\) tổng số đo hai đường chéo. Hỏi chu vi hình thoi đó là bao nhiêu cen-ti-mét?

Câu 7. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 35m. Nếu mỗi chiều tăng thêm 5m thì diện tích tăng thêm là 1450m².

Hỏi khu đất đó có diện tích là bao nhiêu héc-ta?

Đáp án

Câu 1.

a) S;

b) Đ; 

c) Đ;

d) S;

e) Đ;

g) S;

h) S;

k) Đ.

Câu 2. B.

Câu 3. C.

Câu 4. 2ha15m² = 20015m²

Câu 5. D. 15.000 m²

Câu 6. Đổi \(\dfrac{3}{50}m = \dfrac{3}{5}dm.\)

Đường chéo thứ hai là :

\(\dfrac{9}{25} \times 2:\dfrac{3}{5} = \dfrac{6}{5}(dm)\)

Tổng số đo hai đường chéo:

\(\dfrac{3}{5} + \dfrac{6}{5} = \dfrac{9}{5}(dm)\)

Cạnh của hình thoi:

\(\dfrac{9}{5} \times \dfrac{4}{9} = \dfrac{4}{5}(dm)\)

Chu vi của hình thoi là :

\(\dfrac{4}{5} \times 4 = \dfrac{16}{5}(dm)\)

Đổi \(\dfrac{16}{5}dm = \dfrac{32}{10}dm = 32cm\)

Đáp số: 32 cm.

Câu 7.

Ta có hình vẽ sau:

Đáp án câu 7đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 đề số 3

Người ta chia diện tích phần tăng thêm thành ba hình chữ nhật. Hình III có một cạnh có độ dài là 5m, một cạnh khác có độ dài là:

35 + 5 = 40 (m)

Diện tích hình III là:

\(40 \times 5 = 200 \) (m²)

Hình I bằng hình II vì đều có một cạnh có độ dài bằng 5m, một cạnh khác có độ dài bằng chiều rộng cũ của khu đất. Diện tích hình I hay hình II là :

\(\left( {1450 - 200} \right):2 = 625\) (m²)

Chiều rộng của khu đất là :

625 : 5 = 125 (m)

Chiều dài của khu đất là :

125 + 35 = 160 (m)

Diện tích của khu đất là :

\(160 \times 125\) = 20000 (m²)

Đổi 20000m² = 2ha

Đáp số: 2 ha.

- Hết -

Trên đây là đề thi học kỳ 1 toán lớp 5 đề số 3 kèm đáp án chi tiết các câu hỏi do Đọc tài liệu biên soạn và thực hiện. 

Mong rằng tài liệu này sẽ giúp các em ôn tập chuẩn bị tốt nhất cho kì thi cuối kì sắp tới!

doctailieu.com
Back to top