Đáp án bài 7 trang 78 sgk Toán lớp 8 tập 2

Dưới đây là hướng dẫn giải và đáp án bài 7 trang 78 sách giáo khoa môn Toán lớp 8 tập 2.

Đề bài

Trong các tam giác dưới đây, những cặp tam giác nào đồng dạng với nhau ? Hãy giải thích (h.41)


 

Đáp án lời giải

- ΔABC có góc A + góc B + góc C = 180o

Mà ΔABC cân tại A ⇒ góc B = góc C

⇒ góc B + góc C = 180o - góc A ⇒ góc B = góc C = ( 180o- 40o)/2 = 70o

ΔMNP cân tại P ⇒ góc M = góc N = 70o

ΔABC và ΔPMN có

góc B = góc M = 70o)

góc C = góc N = 70o)

⇒ ΔABC ∼ ΔPMN (g.g)

- ΔA’B’C’ có góc A' + góc B' + góc C' = 180o

⇒ góc C' = 180o- ( góc A' + góc B') = 180o - ( 70o+ 60o ) = 50o
 
ΔA’B’C’ và ΔD’E’F’ có

(góc B' = góc E' = 60o)

góc C' = góc F' = 50o)

⇒ ΔA’B’C’ ∼ ΔD’E’F’ (g.g)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 7 trang 78 sgk Toán lớp 8 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu