Bài 7 trang 180 sgk Vật lí 10

Hướng dẫn giải bài 7 trang 180 sách giáo khoa Vật lí lớp 10 chương 6 : Tính độ biến thiên nội năng của khí trong xilanh

Đề bài

Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 100 J. Khí nở ra thực hiện công 70 J đẩy pit-tông lên. Tính độ biến thiên nội năng của khí.

Đáp án bài 7 trang 180 sgk Vật lí lớp 10

Nguyên lí I NĐLH: Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được:
                                                                                 ∆U = A + Q
Quy ước về dấu:

  Q > 0: Hệ nhận nhiệt lượng;
  Q < 0: Hệ truyền nhiệt lượng;
  A > 0: Hệ nhận công;
  A < 0: Hệ thực hiện công. 
  
Theo nguyên lí I NĐLH:  ∆U = A + Q

Khí trong xi - lanh nhận nhiệt lượng => Q > 0.

Khí thực hiện công => A < 0

=> Độ biến thiên nội năng của khí: ∆U = A + Q = -70 + 100 = 30 (J).

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 7 trang 180 sgk Vật lí 10 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu