Bài 7 trang 180 sgk Vật lí 10

Hướng dẫn giải bài 7 trang 180 sách giáo khoa Vật lí lớp 10 chương 6 : Tính độ biến thiên nội năng của khí trong xilanh

Đề bài

Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 100 J. Khí nở ra thực hiện công 70 J đẩy pit-tông lên. Tính độ biến thiên nội năng của khí.

Đáp án bài 7 trang 180 sgk Vật lí lớp 10

Nguyên lí I NĐLH: Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được:
                                                                                 ∆U = A + Q
Quy ước về dấu:

  Q > 0: Hệ nhận nhiệt lượng;
  Q < 0: Hệ truyền nhiệt lượng;
  A > 0: Hệ nhận công;
  A < 0: Hệ thực hiện công. 
  
Theo nguyên lí I NĐLH:  ∆U = A + Q

Khí trong xi - lanh nhận nhiệt lượng => Q > 0.

Khí thực hiện công => A < 0

=> Độ biến thiên nội năng của khí: ∆U = A + Q = -70 + 100 = 30 (J).

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top