Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 179 sgk

Chọn ra khẳng định đúng trong các khẳng định đưuọc đầu bài đưa ra

Đề bài

Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì Q và A trong hệ thức ∆U = A + Q phải có giá trị nào sau đây?

A. Q < 0 và A > 0 ;                        B. Q > 0 và A > 0;
C. Q > 0 và A < 0;                         D. Q < 0 và A < 0.

Đáp án

Nguyên lí I NĐLH: Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được: 
                                                                ∆U = A + Q
Quy ước về dấu:
  Q > 0: Hệ nhận nhiệt lượng;
  Q < 0: Hệ truyền nhiệt lượng;
  A > 0: Hệ nhận công;
  A < 0: Hệ thực hiện công.
  
Chọn C
Nhận nhiệt: Q > 0
Sinh công: A < 0.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 179 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu