Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 4 trang 179 sgk

Chọn ra khẳng định đúng trong các khẳng định đưuọc đầu bài đưa ra

Đề bài

Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì Q và A trong hệ thức ∆U = A + Q phải có giá trị nào sau đây?

A. Q < 0 và A > 0 ;                        B. Q > 0 và A > 0;
C. Q > 0 và A < 0;                         D. Q < 0 và A < 0.

Đáp án

Nguyên lí I NĐLH: Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được: 
                                                                ∆U = A + Q
Quy ước về dấu:
  Q > 0: Hệ nhận nhiệt lượng;
  Q < 0: Hệ truyền nhiệt lượng;
  A > 0: Hệ nhận công;
  A < 0: Hệ thực hiện công.
  
Chọn C
Nhận nhiệt: Q > 0
Sinh công: A < 0.

doctailieu.com
Tải về
Back to top