Cách giải bài 8 trang 180 sgk Vật Lý lớp 10

Tính độ biến thiên nội năng của khi trong điều kiện và hoàn cảnh nhất định
Mục lục nội dung

Đề bài

Khi truyền nhiệt lượng 6.Cách giải bài 8 trang 180 sgk Vật Lý lớp 10J cho khí trong một xilanh hình trụ thì khí nở ra đẩy pit-tông lên làm thể tích của khí tăng lên 0,5 Cách giải bài 8 trang 180 sgk Vật Lý lớp 10. Tính độ biến thiên nội năng của khí. Biết áp suất của khí là Cách giải bài 8 trang 180 sgk Vật Lý lớp 10và coi áp suất là không đổi trong quá trình khí thực hiện công.

Đáp án

Gọi S là diện tích tiết diện thẳng của xilanh, l là quãng đường pittông dịch chuyển, P là áp suất khí trong xilanh, ta có:
Công mà chất khí thực hiện có độ lớn là: Cách giải bài 8 trang 180 sgk Vật Lý lớp 10
Vì chất khí thực hiện công và nhận nhiệt lượng nên : Q > 0, A < 0
=> Độ biến thiên nội năng của chất khí : Cách giải bài 8 trang 180 sgk Vật Lý lớp 10
Vậy độ biến thiên nội năng của khí là ΔU = 2.106 (J)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM