Đáp án bài 6 trang 180 sgk Vật Lý lớp 10

Tính toán độ biến thiên nội năng của khí khi thực hiện một công để nén một xilanh

Đề bài

Người ta thực hiện công 100 J để nén khí trong một xi-lanh. Tính độ biến thiên nội năng của khí, biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 20 J.

Đáp án

Nguyên lí I NĐLH: Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được: 
                                                                     ∆U = A + Q
Quy ước về dấu:
  Q > 0: Hệ nhận nhiệt lượng;
  Q < 0: Hệ truyền nhiệt lượng;
  A > 0: Hệ nhận công;
  A < 0: Hệ thực hiện công.  
Theo nguyên lí I nhiệt động lực học ta có :  ∆U = A + Q 
Vì hệ nhận công và truyền nhiệt lượng nên: A > 0; Q < 0
=> Độ biến thiên nội năng của khí: ∆U = A + Q = 100 + (- 20) = 80 J.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 6 trang 180 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu