Hướng dẫn giải bài 5 trang 179 sgk Vật Lý lớp 10

Xác định câu trả lời đúng trong quá trình đẳng tích khi nhiệt độ tăng

Đề bài

Trường hợp nào sau đây ứng với quá trình đẳng tích khi nhiệt độ tăng ?

A. ∆U = Q với Q > 0 ;
B. ∆U = Q + A với A > 0 ;
C. ∆U = Q + A với A < 0 ;
D. ∆U = Q với Q < 0.

Đáp án

Trong quá trình đẳng tích, nhiệt lượng mà chất khí nhận được chỉ dùng làm tăng nội năng.
Chọn A
Trong quá trình đẳng tích, nhiệt lượng mà chất khí nhận được chỉ dùng làm tăng nội năng
=> ∆U = Q với Q > 0.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài 5 trang 179 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu