Bài 5 trang 38 sgk Đại số lớp 8

Tham khảo hướng dẫn lời giải và đáp án bài 5 trang 38 sách giáo khoa Toán đại số 8 tập 1

Đề bài

Điền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các đẳng thức sau:

\(a) {{x^3+x^2}\over{(x-1)(x+1)}}= {{...}\over{x-1}}; b) {{5(x+y)}\over{2}}= {{5x^2-5y^2}\over{...}}\)

Đáp án lời giải bài 5 tr. 38 Đại số 8

a) \({{x^3+x^2}\over{x^2-1}}= {{x^2(x+1)}\over{(x-1)(x+1)}}={x^2\over{(x-1)}}\)

Vậy phải điền \( x^2\) vào chỗ trống

b) \({{5x^2-5y^2}\over{2x-2y}}= {{5(x-y)(x+y)}\over{2(x-y)}}={{5(x+y)\over2}}\)

Vậy phải điền \((2x-2y\)) vào chỗ trống.

»» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 38 SGK Toán đại số 8

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 5 trang 38 sgk Đại số lớp 8 để xem ở dưới đây
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu