Cách giải và đáp án bài 15 trang 43 sgk toán lớp 8 tập 1 phần đại số

Dưới đây đọc tài liệu gửi tới các em cách giải và đáp án môn toán bài 15 trang 43 sách giáo khoa môn toán lớp 8 tập 1 phần đại số: Quy đồng mẫu thức các phân thức.

Đề bài

Quy đồng mẫu các phân thức sau:


Đáp án lời giải:

a) Tìm MTC:

    2x + 6 = 2(x + 3)

    x2 – 9 = (x – 3)(x + 3)

MTC = 2(x – 3)(x + 3) = 2(x2 – 9)

Nhân tử phụ:

    2(x – 3)(x + 3) : 2(x + 3) = x – 3

    2(x – 3)(x + 3) : (x2 – 9) = 2

Qui đồng: 

b) Tìm MTC:

    x2 – 8x + 16 = (x – 4)2

    3x2 – 12x = 3x(x – 4)

MTC = 3x(x – 4)2

Nhân tử phụ:

    3x(x – 4)2 : (x – 4)2 = 3x

    3x(x – 4)2 : 3x(x – 4) = x – 4

Qui đồng:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Cách giải và đáp án bài 15 trang 43 sgk toán lớp 8 tập 1 phần đại số để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu