Đáp án câu hỏi bài 5 trang 50 sgk Toán lớp 8 tập 2

Dưới đây là hướng dẫn trả lời và đáp án câu hỏi bài 5 trang 50 sách giáo khoa môn Toán lớp 8 tập 2.

Đề bài

Rút gọn các biểu thức:

a) C = |-3x| + 7x – 4 khi x ≤ 0;

b) D = 5 – 4x + |x - 6| khi x < 6.

Lời giải đáp án

a) x ≤ 0 nên – 3x ≥ 0 ⇒ |-3x| = -3x

Vậy C = |-3x| + 7x – 4 = -3x + 7x - 4 = 4x - 4

b) x < 6 nên x – 6 < 0 ⇒ |x - 6| = -(x - 6) = 6 - x

Vậy D = 5 – 4x + |x - 6| = 5 – 4x + 6 – x = 11 – 5x

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu