Đáp án câu hỏi bài 5 trang 50 sgk Toán lớp 8 tập 2

Dưới đây là hướng dẫn trả lời và đáp án câu hỏi bài 5 trang 50 sách giáo khoa môn Toán lớp 8 tập 2.

Đề bài

Rút gọn các biểu thức:

a) C = |-3x| + 7x – 4 khi x ≤ 0;

b) D = 5 – 4x + |x - 6| khi x < 6.

Lời giải đáp án

a) x ≤ 0 nên – 3x ≥ 0 ⇒ |-3x| = -3x

Vậy C = |-3x| + 7x – 4 = -3x + 7x - 4 = 4x - 4

b) x < 6 nên x – 6 < 0 ⇒ |x - 6| = -(x - 6) = 6 - x

Vậy D = 5 – 4x + |x - 6| = 5 – 4x + 6 – x = 11 – 5x

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án câu hỏi bài 5 trang 50 sgk Toán lớp 8 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu