Bài 1: Tạo lập thế giới (Thần thoại)

Bạn biết về những truyện thần thoại nào?

Bạn biết về những truyện thần thoại nào?

Bạn biết về những truyện thần thoại nào? Hãy chia sẻ trong nhóm về những truyện thần thoại ấy. Câu hỏi trước khi đọc văn bản Thần trụ trời trang 13 SGK Ngữ văn 10 tập 1 Chân trời sáng tạo.