Unit 8 lớp 10 Friends Global 8F Reading

Xuất bản: 09/11/2022 - Cập nhật: 10/11/2022 - Tác giả:

Unit 8 lớp 10 Friends Global 8F Reading trang 100, 101 (Chân trời sáng tạo) với hướng dẫn dịch và trả lời tất cả câu hỏi giúp các em giải bài tập anh 10 Unit 8 Chân trời.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần 8F Reading - Unit 8: Science thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Friends Global - Chân trời sáng tạo. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 8 lớp 10 Friends Global 8F Reading

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 100, 101 Tiếng anh 10 Chân trời sáng tạo như sau:

Câu hỏi 1. Speaking. Work in pairs. Look at the pictures. What do you think these inventions were for? (Nói. Làm việc theo cặp. Nhìn vào những bức tranh. Bạn nghĩ những phát minh này để làm gì?)

Gợi ý đáp án:

- Photo A: This was an electronic musical instrument.

- Photo B: This was a machine for typing onto paper.

- Photo C: This was an ancient computer to predict the movements of the sun, the moon and the planets.

Tạm dịch:

- Ảnh A: Đây là một nhạc cụ điện tử.

- Ảnh B: Đây là một chiếc máy để đánh máy trên giấy.

- Ảnh C: Đây là một máy tính cổ đại để dự đoán chuyển động của mặt trời, mặt trăng và các hành tinh.

Câu hỏi 2. Read the texts. Check your answers in exercise 1. Were any of your guesses correct? (Đọc đoạn văn. Kiểm tra câu trả lời của bạn ở bài tập 1. Có dự đoán nào của bạn đúng không?)

Tạm dịch đoạn văn:

Phát minh bị thế giới bỏ quên

1. Telharmonium

Telharmonium là nhạc cụ điện tử đầu tiên trên thế giới. Nó được thiết kế bởi Thaddeus Cahill vào năm 1897. Âm nhạc từ nhạc cụ này được phát đến nhà của mọi người bằng điện thoại. Trước khi có sự phát minh của đài radio, mọi người yêu thích những buổi hòa nhạc tại nhà đầu tiên này. Sau cái chết của Cahill vào năm 1934, anh trai của ông vẫn giữ một trong ba mô hình, nhưng vào năm 1962, nó đã bị phá hủy. Không có bản ghi âm nhạc nào được lưu trữ, vì vậy Telharmonium và âm thanh độc đáo của nó đã biến mất vĩnh viễn.

2. Writing Ball

Được phát minh vào năm 1865 bởi Rasmus Malling-Hansen đến từ Đan Mạch, Bóng Bóng Viết là một cỗ máy dùng để đánh máy lên giấy. Việc sử dụng điện làm cho nó chuyển động nhanh hơn. Tuy nhiên, bạn không thể nhìn thấy giấy khi bạn đang đánh máy. Tuy nhiên, Bóng Viết đã rất thành công. Vì mỗi mô hình đều được làm bằng tay nên nó đã sớm bị thay thế bởi các loại máy khác rẻ hơn được sản xuất trong các nhà máy. Một bàn phím mới với cách sắp xếp phím khác đã xuất hiện. Bóng Viết đình đám một thời đã bị lãng quên.

3. Cơ chế Antikythera

Vào năm 1901, các bộ phận của một cỗ máy cổ đại được phát hiện trên một con tàu gần đảo Antikythera của Hy Lạp. Nó đã được tạo ra khoảng 1.900 năm trước đó, vào năm 2 TCN. Trong nhiều năm sau khi được phát hiện, không ai hiểu chính xác chiếc máy này dùng để làm gì. Vào những năm 1970, các nhà khoa học phát hiện ra rằng chiếc máy tính cổ đại này được thiết kế để dự đoán chuyển động của mặt trời, mặt trăng và các hành tinh. Nó đã làm được điều này bằng cách sử dụng hơn ba mươi bánh xe kim loại làm bằng tay với các kích cỡ khác nhau. Phần còn lại của cơ chế Antikythera hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia ở Athens, cùng với một số bản tái tạo để chứng minh nó có thể đã hoạt động như thế nào.

Câu hỏi 3. In pairs, decide which of the inventions is the most impressive and/or interesting, in your opinion. Give reasons. (Theo cặp, hãy quyết định phát minh nào là ấn tượng và / hoặc thú vị nhất, theo ý kiến ​​của bạn. Đưa ra lý do)

Gợi ý đáp án:

- In my opinion, The Antikythera Mechanism is the most impressive. Because it was very interesting that people could use it to predict the movements of the sun, moon and the planets a long time ago when the technology was not advanced.

Tạm dịch:

Theo tôi, Cơ chế Antikythera là ấn tượng nhất. Bởi vì thật là thú vị khi người ta có thể sử dụng nó để dự đoán chuyển động của mặt trời, mặt trăng và các hành tinh cách đây rất lâu khi công nghệ chưa tiên tiến.

Câu hỏi 4. Number the pictures (A-C) in the order in which they were invented. (Đánh số các bức tranh A-C theo thứ tự được phát minh)

Gợi ý đáp án:

A - 3 (1897)

B - 2 (1865)

C - 1 (2 BCE)

Câu hỏi 5. Match the texts (1-3) with questions A-E below. Some questions match with more than one text. (Nối các đoạn văn (1-3) với các câu hỏi A-E bên dưới. Một số câu hỏi phù hợp với nhiều hơn một văn bản)

Which invention(s)

A. was / were lost and then found again?

B. was / were popular for a time but then disappeared?

C. used electricity?

D. was / were designed by an unknown inventor?

E. was / were first designed in the 19th century?

Tạm dịch:

(Các) phát minh nào

A. đã bị mất và sau đó được tìm thấy lại?

B. phổ biến trong một thời gian nhưng sau đó biến mất?

C. đã sử dụng điện?

D. được thiết kế bởi một nhà phát minh vô danh?

E. được thiết kế lần đầu tiên vào thế kỷ 19?

Gợi ý đáp án:

A - 3

B - 1, 2

C - 1, 2

D - 3

E - 1, 2

Câu hỏi 6. Decide if the sentences below are true (T), false (F) or ‘does not say' (DNS) (Quyết định xem các câu dưới đây là đúng (T), sai (F) hay không được nói đến (DNS))

1. The Telharmonium was invented before the radio.

2. Thaddeus Cahill destroyed the final model of his invention before he died.

3. The Writing Ball was the first machine that used electricity for typing.

4. Other typing machines were cheaper to make because they were not made by hand.

5. The Antikythera Mechanism was at the bottom of the sea for nearly 2,000 years.

6. For about 70 years after it was found, the purpose of the mechanism was not known.

Tạm dịch:

1. Telharmonium được phát minh trước khi có radio.

2. Thaddeus Cahill đã phá hủy mô hình sáng chế cuối cùng của mình trước khi chết.

3. Quả bóng Viết là chiếc máy đầu tiên sử dụng điện để đánh máy.

4. Các máy đánh máy khác rẻ hơn để sản xuất vì chúng không được làm bằng tay.

5. Cơ chế Antikythera đã ở dưới đáy biển gần 2.000 năm.

6. Trong khoảng 70 năm sau khi nó được tìm thấy, mục đích của cơ chế này vẫn chưa được biết đến.

Gợi ý đáp án:

1. T

2. F

3. DNS

4. T

5. DNS

6. F

Câu hỏi 7. Vocabulary. Find nouns in the text related to these verbs. (Từ vựng. Tìm các danh từ trong bài liên quan đến các động từ sau)

Gợi ý đáp án:

Noun endings (đuôi của danh từ)

Text 1

a. invention (sự phát minh)

b. recordings (bản ghi)

Text 3

e. discovery (sự khám phá)

f. reconstructions (xây dựng lại)

Text 2

c. movement (chuyển động)

d. arrangement (sự xắp xếp)

Câu hỏi 8. Speaking. Work in groups. Decide which three inventions and discoveries from history are the most important. Use the ideas below or think of your own. Give reasons. (Nói. Làm việc nhóm. Quyết định xem ba phát minh và khám phá từ lịch sử nào là quan trọng nhất. Sử dụng những ý dưới đây hoặc ý tưởng của riêng bạn. Đưa ra lý do)

aeroplanes (máy bay); antibiotics (kháng sinh); books (sách); cars (ô tô); computers (máy tính); electricity (điện); fire (lửa); printing (bức tranh); television (TV); wheels (bánh xe).

Gợi ý đáp án:

- If the wheel didn't exist, we couldn't travel by car or bus.

- If we didn't have aeroplanes, journeys would take much longer.

- If there were no books, the world would become a much poorer place.

- Without new antibiotics, common infections and minor injuries could become life-threatening.

- If there were no electricity, tthere would be no power to use your fridge or freezer, telephone lines would be down and phone signal lost.

Tạm dịch:

- Nếu không có bánh xe, chúng ta không thể đi ô tô hay xe buýt.

- Nếu chúng ta không có máy bay, những cuộc hành trình sẽ dài hơn rất nhiều.

- Nếu không có sách, thế giới sẽ trở thành một nơi nghèo nàn hơn rất nhiều.

- Nếu không có thuốc kháng sinh mới, các bệnh nhiễm trùng thông thường và vết thương nhỏ cũng có thể trở nên nguy hiểm đến tính mạng.

- Nếu không có điện, sẽ không có điện để sử dụng tủ lạnh hoặc tủ đông của bạn, đường dây điện thoại sẽ bị ngắt và tín hiệu điện thoại sẽ mất.

Xem thêm các tài liệu giải bài tập unit 8:

- Kết thúc nội dung Unit 8 lớp 10 Friends Global 8F Reading - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 8 Science - 8F Reading của bộ sách Chân trời sáng tạo. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM