Từ vựng Unit 12 Tiếng Anh 10 Explore New Worlds: Decisions

Xuất bản: 05/10/2022 - Cập nhật: 21/11/2022 - Tác giả:

Từ vựng Unit 12 Tiếng Anh 10 Explore New Worlds: Decisions với bảng tổng hợp từ vựng Unit 12 tiếng anh lớp 10 cánh diều giúp các em ghi nhớ rõ ràng hơn.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và học thuộc Từ vựng (Vocabulary) Unit 12: Decisions thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Explore New Worlds - sách Cánh diều. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Bảng từ vựng Unit 12 Tiếng Anh 10 Explore New Worlds

Tài liệu từ vựng Unit 12 tiếng anh lớp 10 Cánh diều chi tiết:

STTTừ vựngTừ loạiPhiên âmNghĩa
1BankDanh từ/bæŋkəˈkaʊnt/Ngân hàng
2Bank accountCụm danh từ/bæŋk/Tải khoản ngân hàng
3BorrowĐộng từ/ˈbɑːr.oʊ/Mượn
4BudgetDanh từ/ˈbʌdʒ.ɪt/Ngân sách
5BusinessDanh từ/ˈbɪz.nɪs/Kinh doanh
6Change moneyCụm động từ/tʃeɪndʒˈmʌn.i/Đổi tiền
7CharityDanh từ/ˈtʃer.ə.t̬i/Từ thiện
8Climate changeCụm danh từ/ˈklaɪ.mət ˌtʃeɪndʒ/Thay đổi khí hậu
9CrowdfundingDanh từ/ˈkraʊd.fʌn.dɪŋ/Gọi vốn cộng đồng
10CurrencyDanh từ/ˈkɝː.ən.si/Đơn vị tiền tị
11CurrentTính từ/ˈkɝː.ənt/Hiện tại
12DecisionDanh từ/dɪˈsɪʒ.ən/Quyết định
13DisappearĐộng từ/ˌdɪs.əˈpɪr/Biến mất
14EarnĐộng từ/ɝːn/Kiếm tiền
15EquipmentDanh từ/ɪˈkwɪp.mənt/Thiết bị
16ExpenseDanh từ/ɪkˈspens/Chi phí
17Food containerCụm danh từ/fu:d kənˈteɪ.nɚ/Đồ đựng thức ăn
18GlacierDanh từ/ˈɡleɪ.si.ɚ/Sông băng
19IncomeDanh từ/ˈɪn.kʌm/Thu nhập
20InterestDanh từ/ˈɪn.trɪst/Lãi
21LanguageDanh từ/ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/Ngôn ngữ
22LendĐộng từ/lend/Cho mượn
23LogoDanh từ/ˈloʊ.ɡoʊ/Biểu tượng
24MeltĐộng từ/melt/Tan chảy
25OpportunityDanh từ/ˌɑː.pɚˈtuː.nə.t̬i/Cơ hội
26OrganizationDanh từ/ˌɔːr.ɡən.əˈzeɪ.ʃən/Tổ chức, cơ quan
27RelativeDanh từ/ˈrel.ə.t̬ɪv/Họ hàng
28ReusableTính từ/ˌriːˈjuː.zə.bəl/Có thể tái thử sử dụng
29SaveĐộng từ/seɪv/Tiết kiệm
30ScholarshipDanh từ/ˈskɑː.lɚ.ʃɪp/Học bổng
31Single useTính từ/ˌsɪŋ.ɡəlˈjuːs/Sử dụng một lần
32Student loanCụm danh từ/ˌstuː.dənt ˈloʊn/Khoản vay sinh viên
33StupaDanh từ/ˈstuː.pə/Tháp, phù đồ
34TaxesDanh từ/tæks/Thuế

- Kết thúc nội dung từ vựng Unit 12 Tiếng Anh 10 Explore New Worlds - 

Xem thêm các phẩn giải bài tập unit 12:

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10 : Từ vựng Unit 12 lớp 10 Explore New Worlds. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM