Unit 12 lớp 10 12B Choose what to use

Xuất bản: 18/11/2022 - Cập nhật: 21/11/2022 - Tác giả:

Unit 12 lớp 10 12B Choose what to use trang 138, 139 với hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giải bài tập anh 10 Unit 12 Cánh diều.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần 12B Choose what to use - Unit 12: Decisions thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Explore New Worlds - Cánh diều. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 12 lớp 10 12B Choose what to use

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 138, 139 Tiếng anh 10 Cánh diều như sau:

A. Look at the photo. Is this a problem in your country? How can we solve the problem? (Nhìn vào bức ảnh. Đây có phải là một vấn đề ở đất nước của em? Làm thế nào chúng ta có thể giải quyết vấn đề?)

Gợi ý đáp án:

Yes, it also a problem in my country. We can solve it by propagandizing, raising people’s awareness in limiting the use of plastic; using environmentally friendly materials to replace plastic utensils.

(Vâng, nó cũng là một vấn đề ở đất nước của tôi. Chúng ta có thể giải quyết bằng cách tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc hạn chế sử dụng đồ nhựa; sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường thay thế đồ dùng bằng nhựa.)

B. You are going to listen to a podcast about Marie McGory. She packed these item for a trip to Belize. Match the words to the pictures (Em sẽ nghe một podcast về Marie McGory. Cô ấy đã đóng gói những món đồ này cho một chuyến đi đến Belize. Ghép từ phù hợp cho bức ảnh)

Gợi ý đáp án:

Tạm dịch

a. Thìa và nĩa tre

b. Hộp đựng thức ăn

c. Ống hút thủy tinh

d. Một chiếc túi có thể tái sử dụng

e. Chai nước tái sử dụng

C. Listen and circle T for true or F for false (Lắng nghe và khoanh tròn T cho ý đúng hoặc F cho ý sai)

1. Humans produce about 450 million tons of plastic a year.

2. A lot of plastic is in oceans and on beaches.

3. Everyone is trying to stop using single-use plastic.

4. Marie tried to travel without using single-use plastic.

5. With a food container, one wont have to buy fast food in plastic.

6. Marie did a lot of planning before her trip.

7. Not using single-use plastic is expensive.

Gợi ý đáp án:

1. T

2. T

3. F

4. T

5. T

6. F

7. T

Tạm dịch

1. Con người sản xuất khoảng 450 triệu tấn nhựa mỗi năm.

2. Có rất nhiều nhựa trong các đại dương và trên các bãi biển.

3. Mọi người đang cố gắng ngừng sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

4. Marie đã cố gắng đi du lịch mà không sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

5. Với hộp đựng thức ăn, người ta sẽ không phải mua thức ăn nhanh bằng nhựa.

6. Marie đã lên kế hoạch rất nhiều trước chuyến đi của cô ấy.

7. Không sử dụng nhựa sử dụng một lần là tốn kém.

D. Listen and write the missing verbs in the conditional sentences (Nghe và viết các động từ còn thiếu trong câu điều kiện)

1. If we _____ using single-use plastic, we ____ the problem.

2. If you ______ two water bottles, it _____ enough water for a long trip.

3. If you _____ food containers, you ______ fast food in plastic.

4. If you ____ to a cafe and ____ a drink, ____ the waiter that you don’t need a plastic straw.

Gợi ý đáp án:

1. If we stop using single-use plastic, we will solve the problem.

2. If you pack two water bottles, it‘s enough water for a long trip.

3. If you carry food containers, you won’t have to buy fast food in plastic.

4. If you go to a cafe and order a drink, tell the waiter that you don’t need a plastic straw.

Tạm dịch

1. Nếu chúng ta ngừng sử dụng nhựa sử dụng một lần, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề.

2. Nếu bạn đóng gói hai chai nước, đó là đủ nước cho một chuyến đi dài.

3. Nếu bạn mang theo hộp đựng thức ăn, bạn sẽ không phải mua thức ăn nhanh bằng nhựa.

4. Nếu bạn đến một quán cà phê và gọi đồ uống, hãy nói với người phục vụ rằng bạn không cần ống hút nhựa.

E. Listen to the sentences in D again. Draw arrows to show rise and fall intonation (Nghe lại các câu trong phần D. Vẽ các mũi tên thể hiện ngữ điệu tăng và giảm)

Gợi ý đáp án:

Unit 12 lớp 10 12B Choose what to use phần C
Tạm dịch

1. Nếu chúng ta ngừng sử dụng nhựa sử dụng một lần, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề.

2. Nếu bạn đóng gói hai chai nước, đó là đủ nước cho một chuyến đi dài.

3. Nếu bạn mang theo hộp đựng thức ăn, bạn sẽ không phải mua thức ăn nhanh bằng nhựa.

4. Nếu bạn đến một quán cà phê và gọi đồ uống, hãy nói với người phục vụ rằng bạn không cần ống hút nhựa.

Goal check: Unit 12 lớp 10 12B Choose what to use

1. In groups, think about the last 24 hours. Fill in the first column of the table. Write the plastic items you used

(Làm việc theo nhóm, hãy nghĩ về 24 giờ qua. Điền vào cột đầu tiên của bảng. Viết các vật dụng bằng nhựa mà bạn đã sử dụng)

2. Which items were single-use plastic? Which were reusable? Check (✓) the correct column (Những đồ vật nào là đồ nhựa dùng một lần? Cái nào có thể tái sử dụng? Đánh dấu (✓) vào cột đúng)

3. Among the single-use plastic items in the table, which can you avoid using? How? (Trong số các đồ nhựa dùng một lần trong bảng, em có thể tránh dùng loại nào? Bằng cách nào?)

4. Join another group and tell them about your choices (Tham gia một nhóm khác và nói với họ về lựa chọn của em)

Gợi ý đáp án:

1. In the last 24 hours, I have used chopsticks, cup and bottles and lids

2.

Plastic itemSingle-UseReusable?
Bottle of water
Food box
Plastic straw
Lunch box
Clear bag

3.

- I can avoid using plastic straws by using paper straws. (Tôi có thể tránh sử dụng ống hút nhựa bằng cách sử dụng ống hút giấy.)

- I will buy food at shops that use paper boxes instead of plastic boxes. (Tôi sẽ mua thức ăn ở những cửa hàng sử dụng hộp giấy thay vì hộp nhựa.)

Xem thêm các phẩn giải bài tập unit 12:

- Kết thúc nội dung Unit 12 lớp 10 12B Choose what to use - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 12 Decisions - 12B Choose what to use của bộ sách Cánh diều. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM