Ý nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc

Xuất bản: 14/04/2023 - Cập nhật: 14/04/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ý nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Trung Quốc (1946 – 1949)?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Vào ngày 1-10-1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, đứng đầu là chủ tịch Mao Trạch Đông. Với thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Trung Quốc (1946 – 1949), cuộc cách mạng dân tộc dân chủ đã hoàn thành, chấm dứt 100 năm nô dịch và thống trị của chủ nghĩa đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến, đưa nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Trung Quốc cũng ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc thế giới.=> Ý nghĩa C không phản ánh đúng.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X