Chất khí sau khi đi qua bông tẩm NaOH đặc có thể làm mất màu

Xuất bản: 13/03/2023 - Cập nhật: 13/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong sơ đồ thực nghiệm theo hình vẽ sau đây:
Trong sơ đồ thực nghiệm theo hình vẽ sau đâ
Chọn phát biểu đúng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hình vẽ là sơ đồ điều chế và thử tính chất của C2H4.
A. Đúng. PTHH như sau:
C2H4 + H2O + KMnO4 → C2H4(OH)2 + KOH + MnO2
B. Sai. Phản ứng có sản phẩm phụ là SO2, nó được tạo ra do H2SO4 bị khử. Bông tẩm NaOH có tác dụng ngăn SO2 thoát ra cùng sản phẩm chính C2H4.
C. Sai, tại mức nhiệt độ trên 170°C thì phản ứng chính là:
C2H5OH → C2H4 + H2O
D. Sai. H2SO4 có vai trò xúc tác cho phản ứng.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X