Trong số các loại tơ sau: Tơ lapsan, tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat,

Xuất bản: 29/09/2020 - Cập nhật: 05/09/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Trong số các loại tơ sau: Tơ lapsan, tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang. Có bao nhiêu chất thuộc loại tơ nhân tạo

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong số các loại tơ sau: Tơ lapsan, tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang. Có 2 chất thuộc loại tơ nhân tạo

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong số các loại tơ sau: tơ lapsan, tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ enang. Có bao nhiêu polime thuộc loại tơ nhân tạo?

Trong số các loại tơ sau: tơ lapsan, tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ enang. Có 3 polime thuộc loại tơ nhân tạo (tơ lapsan, tơ visco, tơ axetat)

Các polime nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo

Các polime trên thuộc loại tơ nhân tạo là: tơ visco và tơ xenlulozo axetat.
Giải thích
Cách 1: Dựa vào kiến thức trang 68 SGK Hóa học lớp 12:
2. Phân loại
Tơ được phân thành hai loại :
a) Từ thiên nhiên (sẵn có trong thiên nhiên như bông, len, tơ tằm. )

Cho các phát biểu sau:

(a) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa.

(b) Trong tự nhiên, glucozơ có nhiều trong quả chín, đặc biệt có nhiều trong nho chín.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.

(a) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa.

(b) Trong tự nhiên, glucozơ có nhiều trong quả chín, đặc biệt có nhiều trong nho chín.

d) Polime có nhiều ứng dụng như làm các vật liệu polime phục vụ cho sản xuất và đời sống: Chất dẻo, tơ sợi, cao su, keo dán.

Natri hiđroxit được dùng để nấu xà phòng, chế phẩm nhuộm, tơ nhân tạo, tinh chế quặng nhôm trong công nghiệp luyện nhôm và dùng trong công nghiệp chế biến dầu mỏ,... Công thức của natri hiđroxit là

Natri hiđroxit được dùng để nấu xà phòng, chế phẩm nhuộm, tơ nhân tạo, tinh chế quặng nhôm trong công nghiệp luyện nhôm và dùng trong công nghiệp chế biến dầu mỏ,... Công thức của natri hiđroxit là NaOH

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)

Tơ thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo) là tơ Visco

Các polime thuộc loại tơ nhân tạo là

Các polime thuộc loại tơ nhân tạo là tơ visco và tơ xenlulozơ axetat

Cho các loại tơ sau: sợi bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là:

Số tơ tổng hợp là 3 bao gồm: tơ capron, tơ nitron, nilon-6,6.
Các loại tơ còn lại: sợi bông, tơ tằm là tơ thiên nhiên; tơ xelulozơ axetat là tơ bán tổng hợp (nhân tạo).

Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?

Tơ visco là tơ nhân tạo. Tơ nhân tạo (tơ bán tổng hợp): được chế tạo từ polime thiên nhiên bằng các phương pháp hoá học như tơ xenlulozơ, tơ visco, axetat,…

Trong số các loại tơ sau: (1) tơ tằm; (2) tơ visco; (3) tơ nilon-6,6; (4) tơ axetat; (5) tơ capron; (6) tơ enang, (7) tơ đồng-amoniac. Số tơ nhân tạo là

Trong số các loại tơ : (1) tơ tằm; (2) tơ visco; (3) tơ nilon-6,6; (4) tơ axetat; (5) tơ capron; (6) tơ enang, (7) tơ đồng-amoniac. Số tơ nhân tạo là 3

Polime nào sau đây là tơ nhân tạo

Tơ axetat là tơ nhân tạo

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X