Trong cấu trúc chương trình C++, lệnh include dùng để làm gì?

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 27/09/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Trong cấu trúc chương trình C++, lệnh #include dùng để làm gì?

đề trắc nghiệm lập trình Test mới nhất

X