What is the only function all C programs must contain?

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

What is the only function all C programs must contain?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Bất cứ chương trình C nào đều phải có hàm main()

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lập trình Test mới nhất

X