Which of the following is not a correct variable type?

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Which of the following is not a correct variable type?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

"real" không phải là kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình C/C++

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lập trình Test mới nhất

X