Tiến hành 2 thí nghiệm sau:Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V _1 lít dung

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tiến hành 2 thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào $V _{1}$ lít dung dịch Cu(NO3)2 0,2M.

Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào $V _{2}$ lít dung dịch AgNO3 0,1M.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở 2 thí nghiệm đều bằng nhau. Biểu thức liên hệ giữa $V _{1}$ và $V _{2}$ là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phương trình phản ứng thị nghiệm 1: $Fe + Cu \left( NO _{3}\right)_{2} \longrightarrow Fe \left( NO _{3}\right)_{2}+ Cu$

Nhận xét: 1 mol Fe phản ứng thu được 1 mol Cu $\rightarrow$ khối lượng kim loại $64-56=8$ gam

$\rightarrow$ Tương ứng: $0,2 V_{1}$ mol Cu phảm ứng thu được chất rắn nặng $m+1,6 V_{1}$ gam

Phương trình phải ứng thí nghiệm 2: $Fe +2 AgNO _{3} \longrightarrow Fe \left( NO _{3}\right)_{2}+2 Ag$

Nhận xét: 1 mol Fe phản ứng thu được 2 mol Ag $\rightarrow$ khối lượng kim loại tăng 2 x108 – 56 = 160 gam.

$\rightarrow$ Tương ứng: $0,1 V_{2}$ mol Ag phản ứng thu được chất rắn nặng $m+8 V_{2}$ gam

Theo đó, khối lượng chất rắn thu được ở 2 thí nghiệm đều bằng nhau

$\Leftrightarrow 1,6 V_{1}=8 V_{2} \Leftrightarrow V_{1}=5 V_{2}$

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X