The party .................we went to last night was not very enjoyable.

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

The party .................we went to last night was not very enjoyable.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

The party which we went to last night was not very enjoyable.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X