Before I ................. for that job, I ................. my parents for

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Before I ................. for that job, I ................. my parents for advice.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Before I applied for that job, I had asked my parents for advice.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X