John asked me ................. that film the night before.

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 09/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

John asked me ................. that film the night before.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Khi chuyển sang câu gián tiếp cần lùi về 1 thì (ở đây câu trực tiếp là thì quá khứ (DH: ‘the night before’ - đêm qua) nên câu trên động từ cần chia về thì quá khứ hoàn thành (had PII) trong câu gián tiếp, ngoài ra cũng cần đưa câu hỏi về dạng khẳng định
S asked + if/whether + S + V-chia lùi thì
Các câu còn lại sai cấu trúc ngữ pháp
John asked me if I had seen that film the night before.
Dịch: John hỏi tôi liệu có phải tôi đã xem bộ phim này tối qua.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X