It wasn't an awful experience. It was the worst thing ................. has ever

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

It wasn't an awful experience. It was the worst thing ................. has ever happened to me.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

It wasn't an awful experience. It was the worst thing that has ever happened to me.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X