Thế nào là từ đồng âm?

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 27/08/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Thế nào là từ đồng âm?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Từ đồng âm trong tiếng Việt là những từ phát âm giống nhau hay cấu tạo âm thanh giống nhau, nhưng nghĩa, từ loại hoàn toàn khác nhau.

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Dòng nào sau đây đều là các từ đồng âm ?

Dòng sau đây đều là các từ đồng âm: A. Mai một, hoa mai, mai táng.

Dòng nào sau đây chỉ gồm những từ đồng âm?

Dòng chỉ gồm những từ đồng âm: Ngựa lồng, lồng chim, lồng ruột chăn bông.

Cơ sở để phân biệt từ đồng âm là gì ?

Cơ sở để phân biệt từ đồng âm là ý nghĩa của từ. Từ đồng âm là hiện tượng chuyển nghĩa của từ làm cho các nghĩa của từ hoàn toàn khác nhau.

Dòng nào nói đúng khái niệm về từ đồng âm?

Dòng nói đúng khái niệm về từ đồng âm là: Những từ giống nhau về âm thanh nhưng nghĩa khác xa nhau, không liên quan gì với nhau.

Từ nào là từ đồng âm trong câu sau:

Bà già đi chợ Cầu Đông
Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng
Thầy bói gieo quẻ nói rằng
Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn


Từ đồng âm trong câu đã cho là: "Lợi".

- Từ lợi mà bà già hỏi có nghĩa là lợi lộc, lợi ích.
- Từ “lợi” mà thầy bói nói chỉ răng lợi.

Từ đồng âm là gì?

Từ đồng âm là từ giống nhau về âm thanh nhưng nghĩa khác xa nhau, không liên quan gì với nhau.

Cơ sở để phân biệt từ đồng âm là gì?

Cơ sở để phân biệt từ đồng âm là ý nghĩa của từ. Từ đồng âm trong tiếng Việt là những từ phát âm giống nhau hay cấu tạo âm thanh giống nhau, nhưng nghĩa, từ loại hoàn toàn khác nhau.

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X