Số liên kết peptit trong phân tử peptit Gly-Ala-Gly là

Xuất bản: 21/02/2023 - Cập nhật: 03/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Số liên kết peptit trong phân tử peptit Gly-Ala-Gly là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Số liên kết peptit trong phân tử peptit Gly-Ala-Gly là 2.
Nhắc lại: Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α-amino axit được loại là liên kết peptit

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Cho các phát biểu sau:

(a) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm - COO.

(b) Trong cơ thể người và động vật, tinh bột bị thủy phân thành glucozơ nhờ các enzim.

(c) Các chất (C17H33COO)3C3H5, (C15H31COO)3C3H5 là chất béo dạng lỏng ở nhiệt độ thường.

(b) Trong cơ thể người và động vật, tinh bột bị thủy phân thành glucozơ nhờ các enzim.

(d) Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.

(e) Liên kết của nhóm –CO– với nhóm –NH– giữa hai đơn vị -amino axit được gọi là liên kết peptit.

Cho các phát biểu sau:

(a) Len, tơ tằm, tơ nilon kém bền với nhiệt nhưng không bị thủy phân bởi môi trường axit và kiềm.

(b) Trong công nghiệp dược phẩm, glucozơ được dùng để pha chế thuốc.

(c) Dầu thực vật là một loại chất béo trong đó có chứa chủ yếu các gốc axit béo không no.

(c) Dầu thực vật là một loại chất béo trong đó có chứa chủ yếu các gốc axit béo không no.

(d) Phản ứng thủy phân chất béo trong (NaOH, KOH) là phản ứng xà phòng hóa.

(e) Trong dung dịch, H2N-CH2-COOH còn tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực H3N+-CH2-COO-.

Peptit X mạch hở được tạo bởi từ glyxin và alanin. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X bằng lượng oxi vừa đủ, sản phẩm cháy gồm CO2, N2 và 1,15 mol H2O. Số liên kết peptit có trong X là.

Số liên kết peptit có trong X là 4.
Giải:
X có dạng (Gly)a(Ala)b
Số H = 3a + 5b + 2 = 2nH2O/nX = 23
→ 3a + 5b = 21
→ a = 2 và b = 3 là nghiệm duy nhất
Số liên kết peptit là a + b - 1 = 4.

Cho các phát biểu sau:

(a) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit nhưng xenlulozơ có thể kéo thành sợi, còn tinh bột thì không.

(b) Muối đinatri glutamat dùng làm gia vị thức ăn (mì chính hay bột ngọt).

(c) Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch C dài, không phân nhánh.

(a) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit nhưng xenlulozơ có thể kéo thành sợi, còn tinh bột thì không.

(c) Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch C dài, không phân nhánh.

Số liên kết peptit có trong một phân tử Ala-Gly-Val-Gly-Ala là

Số liên kết peptit có trong một phân tử Ala-Gly-Val-Gly-Ala là 4

Số liên kết peptit trong phân tử peptit Gly-Ala-Val-Gly là

Số liên kết peptit trong phân tử peptit Gly-Ala-Val-Gly là 3.
Số liên kêt peptit trong phân tử = số α amino axit - 1
Vậy số liên kết peptit trong phân tử là 4 – 1 = 3 (liên kết peptit).

Hỗn hợp M gồm : Peptit X và pepit Y có tổng số liên kết peptit bằng 8. Thủy phân hoàn toàn peptit X cũng như peptit Y được Glyxin và Valin. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M chứa X,Y có tỷ lệ mol tương ứng là 1:3 cần dùng vừa đủ 63,36 gam ${O_2}$ .  Sản phẩm cháy thu được gồm có 4,928 lít khí ${N_2}$ và...

Giả sử trong X có x axit amin và trong Y có y axit amin
=> x + y = số liên kết peptit + 1 + 1 = 10
${n_{{O_2}}}$ = 1,98 mol
92,96g = ${m_{C{O_2}}} + \,{m_{{H_2}O}}$
Bảo toàn khối lượng: ${m_E}\, + \,{m_{{O_2}}}\, = \,{m_{C{O_2}}} + \,{m_{{H_2}O}} + \,{m_{{N_2}}}$

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X