Read the passage carefully and choose the correct answer. If you want to go to a

01/12/2020 9,381

Câu Hỏi:
Read the passage carefully and choose the correct answer.

If you want to go to a university, you usually apply during your last year at school, when you are 17-18. You can apply to study at any university in Britain and most people choose a university that is not in their own town. So, university students usually live away from home. Students get a grant from the government to study. At the beginning of your last year at school, you receive an application form. On this form you choose up to five universities that you would like to go to. The form is sent to those universities with information from your school about you and your academic record. If the universities are interested in your application, they will ask you to attend an interview. If they are still interested after the interview, they will offer you a place. Any offer, however, is only conditional at this stage. Applications and interviews take place several months before students do their A-level examinations. These are the exams that you do at the end of your time at school. So, when a university makes an offer, it will tell you the minimum grades that you will have to get when you do your A-level exams. If you don't obtain those grades then, you will not be able to get the place. It will be offered to someone else and you must apply again to another university. You don't have to accept your place immediately. Some students don't want to go straight from school to university. So, after they have taken their A-level, they take a year out to work or travel.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
Ý tưởng chính của đoạn văn là ______.
A. làm thế nào để được nhận vào một trường đại học
B. làm thế nào để tham dự một kỳ thi A-level
C. học tại một trường đại học
D. phải làm gì sau khi rời trường
Đáp án cần chọn là: A
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
Số lượng trường đại học tối đa mà sinh viên có thể đăng ký là _______.
A. hai
B. ba
C. bốn
D. năm
Thông tin: On this form you choose up to five universities that you would like to go to.
Tạm dịch:
Trên mẫu đơn này, bạn chọn tối đa năm trường đại học mà bạn muốn đến.
Đáp án cần chọn là: D
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
Nếu trường đại học quan tâm đến việc ứng tuyển, ______.
A. học sinh sẽ được cung cấp một địa điểm
B. học sinh sẽ phải tham dự một cuộc phỏng vấn
C. sinh viên sẽ đi thẳng đến trường đại học
D. học sinh sẽ tham dự kỳ thi trình độ A
Thông tin: If the universities are interested in your application, they will ask you to attend an interview.
Tạm dịch:
Nếu các trường đại học quan tâm đến đơn của bạn, họ sẽ yêu cầu bạn tham dự một cuộc phỏng vấn.
Đáp án cần chọn là: B
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
Học sinh làm bài kiểm tra trình độ A _______.
A. vào đầu năm ngoái của họ ở trường
B. trước khi họ gửi mẫu đơn ứng tuyển đến các trường đại học
C. vào cuối thời gian của họ ở trường
D. ngay sau khi họ nhận được đơn đăng ký
Thông tin: These are the exams that you do at the end of your time at school.
Tạm dịch:
Đây là những kỳ thi mà bạn tham dự vào cuối thời gian của bạn ở trường.
Đáp án cần chọn là: C
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án: C
Nếu điểm của học sinh thấp hơn điểm tối thiểu được công bố bởi trường đại học, ______.
A. vị trí sẽ được cung cấp cho người khác
B. anh ta phải mất một năm
C. anh ta không được phép nộp đơn cho bất kỳ trường đại học khác
D. anh ta sẽ có thể có được 1 vị trí
Thông tin: If you don't obtain those grades then, you will not be able to get the place. It will be offered to someone else and you must apply again to another university.

Tạm dịch:
Nếu bạn không đạt được điểm số đó thì bạn sẽ không thể có được vị trí đó. Nó sẽ được cung cấp cho người khác và bạn phải nộp đơn lại cho một trường đại học khác.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X