Quyền hạn của tổ chức chuyên trách kiểm tra kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

Xuất bản: 03/11/2020 - Cập nhật: 30/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Quyền hạn của tổ chức chuyên trách kiểm tra kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Bảo hộ lao động mang tính khoa học công nghệ bao gồm:

Khoa học kỹ thuật về bảo hộ lao động gắn liền với khoa học công nghệ sản xuất

Mục đích của công tác bảo hộ lao động là:

Bảo hộ lao động có mục đích:

  • Bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh, thuận lợi, tiện nghi cho người lao động
  • Loại trừ, giảm thiểu các yếu tố nguy hại có thể phát sinh trong quá trình lao động
  • Hạn chế thiệt hại lao động: tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và thiệt hại khác cho người lao động
  • Nâng cao năng suất lao động, tăng giá trị của người lao động
  • Bảo vệ và phát triển nguồn nhân lực lao động.
  • Nhằm thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng của người lao động.
  • Phát triển kinh tế – xã hội, góp phần phát triển đất nước

đề trắc nghiệm khoa học- kỹ thuật học mới nhất

X