Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 75 (có đáp án)

Đề trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng số 75 giúp bạn ôn tập trước khi bước vào kì kiểm tra sát hạch

Câu 1. Khi kiểm định chất lượng của tà vẹt bê tông cốt thép dự ứng lực, nội dung thử nghiệm kiểm tra thẩm tra thiết kế bao gồm:
Câu 2. Khi kiểm định chất lượng bộ ghi, nội dung kiểm tra là chiều dài bộ ghi thì sai số cho phép:
Câu 3. Khi kiểm định chất lượng đường sắt không mối nối, nội dung kiểm tra nhiệt độ khóa ray so với nhiệt độ khóa ray thiết kế thì dung sai cho phép:
Câu 4. Khi kiểm định chất lượng cầu đường sắt, thì công tác tính toán trước khi đo thử cầu bao gồm:
Câu 5. Khi kiểm định chất lượng đường sắt không khe nối, công tác kiểm tra chất lượng mối hàn nối các ray dài 200m tại hiện trường thì:
Câu 6. Khi kiểm định chất lượng của tà vẹt bê tông dự ứng lực, thì nội dung thử nghiệm tĩnh để thẩm tra thiết kế nhằm mục đích:
Câu 7. Khi kiểm định chất lượng của tà vẹt bê tông dự ứng lực, thì thử nghiệm uốn tĩnh tại vị trí đặt ray được tiến hành như thế nào?
Câu 8. Khi kiểm định chất lượng lập lách, thì công tác kiểm tra cụ thể cần tiến hành các công việc nào sau đây?
Câu 9. Khi kiểm định chất lượng tà vẹt bê tông dự ứng lực, thì công tác thử nghiệm kiểm chứng thiết kế được thực hiện trong các trường hợp nào sau đây?
Câu 10. Trong công tác kiểm định chất lượng đường sắt không khe nối, dung sai cho phép của độ so le giữa đầu dải 2 ray hàn liền:
Câu 11. Khi kiểm định chất lượng tà vẹt gỗ, thì nội dung kiểm tra bao gồm:
Câu 12. Nội dung kiểm định chất lượng ghi bao gồm:
Câu 13. Khi kiểm định chất lượng ghi, công tác kiểm tra nghiệm thu cụm tâm ghi thì độ bằng phẳng mặt đế ray có dung sai cho phép là:
Câu 14. Khi kiểm định chất lượng đường sắt không khe nối, thì yêu cầu trị số lực kháng ngang của lớp đá balat là bao nhiêu?
Câu 15. Nội dung kiểm tra chất lượng bu lông, đai ốc bao gồm:
Câu 16. Khi kiểm định chất lượng của tà vẹt bê tông dự ứng lực, quy trình thử nghiệm lực nhổ lõi nhựa xoắn chôn trong tà vẹt bê tông, thì lực tải yêu cầu là bao nhiêu?
Câu 17. Việc kiểm định các bộ phận kết cấu tầng trên của đường sắt trên cầu đường sắt theo nguyên tắc nào?
Câu 18. Nội dung của công tác bảo trì công trình gồm các công việc như sau:
Câu 19. Điều kiện để một tổ chức tư vấn được tham gia thực hiện công tác kiểm định chất lượng công trình hàng hải:
Câu 20. Nội dung nào sau đây không phải là công tác kiểm tra công trình?
Câu 21. Trường hợp nào dưới đây thể hiện đúng và đủ về nội dung của công tác quan trắc công trình?

đáp án Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 75 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 12C
Câu 2ACâu 13A
Câu 3ACâu 14B
Câu 4DCâu 15D
Câu 5ACâu 16B
Câu 6ACâu 17D
Câu 7ACâu 18D
Câu 8DCâu 19C
Câu 9DCâu 20D
Câu 10BCâu 21C
Câu 11C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X