Phương trình phản ứng nào sau đây không đúng

Xuất bản: 04/04/2023 - Cập nhật: 04/04/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phương trình phản ứng nào sau đây không đúng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Tính khử của Cu < Fe, do đó phản ứng B không xảy ra. Các PTHH còn lại đều xảy ra được.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X