Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Phương trình hóa học không đúng là 2Fe + 3H2SO4 (loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 10 mới nhất

X