Phương châm chiến lược của ta trong đông xuân 1953 – 1954 là gì?

Xuất bản: 21/06/2023 - Cập nhật: 20/10/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Phương châm chiến lược của ta trong đông xuân 1953 - 1954 là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phương châm chiến lược của ta trong đông xuân 1953 - 1954 là “Tích cực, chủ động, cơ động và linh hoạt; đánh ăn chắc, tiến ăn chắc, chắc thắng thì đánh cho kì thắng, không chắc thắng thì kiên quyết không đánh”.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X