Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Sử Sở Hậu Giang

Giải đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Sử Sở GD Hậu Giang giúp học sinh luyện giải đề thi với 40 câu hỏi trắc nghiệm bám sát cấu trúc đề minh họa của Bộ GD

Câu 1. Lực lượng nào giữ vai trò chủ yếu ở Việt Nam trong phong trào cách mạng 1930 – 1931?
Câu 2. Nguyên nhân nào có tính chất quyết định đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân ta?
Câu 3. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quan hệ giữa Mĩ và Liên Xô thay đổi như thế nào?
Câu 4. Trong phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam, Tôn Thất Thuyêt lấy danh vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương nhằm kêu gọi
Câu 5. Tháng 6/1912, Phan Bội Châu và những người cùng chí hướng thành lập tổ chức nào dưới đây?
Câu 6. Âm mưu cơ bản của “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) mà Mĩ tiến hành ở miền Nam Việt Nam là gì?
Câu 7. Trong thời gian hoạt động ở Liên Xô (1923 – 1924), Nguyễn Ái Quốc đã tham dự đại hội nào sau đây?
Câu 8. Một trong những hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925 – 1929) là
Câu 9. Biểu hiện nào dưới đây phản ánh đúng xu thế toàn cầu hóa hiện nay?
Câu 10. Nội dung nào dưới đây không thuộc Hiệp định Pari 1973?
Câu 11. Tháng 8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập là biểu hiện rõ nét của xu thế nào?
Câu 12. Phương châm chiến lược của ta trong đông xuân 1953 - 1954 là gì?
Câu 13. Trong giai đoạn 1939 – 1945, tổ chức nào sau đây được thành lập ở Việt Nam?
Câu 14. Thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) ở miền Nam Việt Nam đã
Câu 15. Từ năm 1991 đến năm 2000, nền kinh tế Mĩ có biểu hiện
Câu 16. Tháng 11/1993, lịch sử châu Phi ghi nhận sự kiện quan trọng nào sau đây?
Câu 17. Trong năm đầu sau khi được thành lập, Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thực hiện giải pháp nào sau đây để xây dựng chính quyền cách mạng?
Câu 18. Trong đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 12/1986), nội dung nào sau đây là một trong những chủ trương đổi mới về kinh tế?
Câu 19. Trong thời gian từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đạt được thành tựu nào sau đây?
Câu 20. Cơ sở để Mĩ thực hiện tham vọng bá chủ thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
Câu 21. Hội nghị Pốtxđam (1945) thông qua quyết định nào?
Câu 22. “Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa”. Đoạn trích trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phản ánh
Câu 23. Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã
Câu 24. Trong phong trào yêu nước những năm 20 của thế kỉ XX, lực lượng tiểu tư sản trí thức Việt Nam có vai trò nào sau đây?
Câu 25. Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển kinh tế của Nhật Bản giai đoạn 1952- 1973?
Câu 26. Nội dung nào trong Hiệp định Pari (1973) có ý nghĩa quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng miền Nam Việt Nam?
Câu 27. Sự kiện nào dưới đây tạo ra bước ngoặt của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 28. Sự kiện bản yêu sách của nhân dân An Nam không được Hội nghị Vécxai chấp nhận (tháng 6/1919) để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam?
Câu 29. Đảng Bônsêvích Nga quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (3/1921) trong bối cảnh nước Nga Xô viết đã
Câu 30. So với phong trào cách mạng 1930 – 1931, điểm khác biệt về phương pháp đấu tranh của thời kì 1936 1939 là kết hợp đấu tranh
Câu 31. Điểm mới của kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (1950) so với kế hoạch Rove (1949) là gì?
Câu 32. Chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) là chiến dịch nào?
Câu 33. Bài học kinh nghiệm nào từ phong trào cách mạng 1930 – 1931 được Đảng ta kế thừa và vận dụng trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay?
Câu 34. Vì sao nói hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thể hiện sự phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam và góp phần làm cho khuynh hướng cách mạng vô sản thắng thế?
Câu 35. Nhận xét nào sau đây đúng về Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941)?
Câu 36. Cách thức tìm kiếm con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có điểm gì tiến bộ so với các bậc tiền bối?
Câu 37. Thực tế lịch sử nước ta trong năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám đã làm rõ luận điểm nào của chủ nghĩa Mác – Lênin?
Câu 38. Nhận xét nào sau đây phản ánh tư tưởng chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Đảng từ kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) đến kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975)?
Câu 39. Từ việc kí kết Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có được kinh nghiệm gì trong quá trình đàm phán và kí hiệp định Pari về Việt Nam 1973?
Câu 40. Thực tiễn lịch sử Việt Nam (1930 – 1975) cho thấy đặc trưng quan trọng nhất của tư tưởng quân sự của Đảng ta về xây dựng căn cứ địa - hậu phương cách mạng là đường lối

đáp án Giải đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Sử Sở Hậu Giang

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 21B
Câu 2DCâu 22D
Câu 3CCâu 23C
Câu 4BCâu 24A
Câu 5DCâu 25B
Câu 6CCâu 26B
Câu 7ACâu 27C
Câu 8DCâu 28A
Câu 9DCâu 29C
Câu 10ACâu 30B
Câu 11CCâu 31D
Câu 12ACâu 32A
Câu 13BCâu 33A
Câu 14CCâu 34C
Câu 15CCâu 35C
Câu 16BCâu 36D
Câu 17BCâu 37A
Câu 18ACâu 38C
Câu 19ACâu 39C
Câu 20BCâu 40D

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Các đề khác

X