Phát biểu nào sau đây sai?

Xuất bản: 20/06/2024 - Cập nhật: 20/06/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây sai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

D sai, hàm lượng C trong gang (2% – 5%) cao hơn trong thép (0,01% – 2%)

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X